Statut Chrześcijańskiej Fundacji „Poznanie Jezusa”

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Chrześcijańska Fundacja „Poznanie Jezusa”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Radosława Rafała, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Wrotyńską w dniu 19.12.2018 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.
 4. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

Cele fundacji i sposoby ich realizacji
§ 2

 1. Celem fundacji jest propagowanie i okazywanie troski o dobro całego człowieka jako ducha, duszy i ciała, w szczególności poprzez:
 • prowadzenie działalności ewangelizacyjnej oraz misyjnej
 • pomoc kościołom, wspólnotom i innym organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju
 • wspieranie misji
 • finansowanie miejsc modlitwy
 • nauczanie na temat osobistej relacji z Jezusem
 • nauczanie na temat modlitwy
 • promowanie idei współczesnych klasztorów w miastach dla ludzi świeckich
 • promowanie stylu życia zgodnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa
 • propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauki Pisma Św.
 • rozwój i integrację społeczności chrześcijańskich
 • propagowanie myśli i apologetyki biblijnej
 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz szczodrego dawania
 • pomoc osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
 • promocję kultury i artystów chrześcijańskich
 • pomoc w rozwoju i wydobywaniu talentów
 • formację dzieci
 1. Fundacja ma realizować swoje cele przez:
 • działalność wydawniczą, edukacyjną, kulturalną, artystyczną i badawczą
 • organizowanie i udział w imprezach promujących artystów chrześcijańskich
 • organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami Fundacji
 • przekazywanie środków na rzecz osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku
 • przekazywanie wsparcia rzeczowego i finansowego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
 • organizowanie i prowadzenie spotkań modlitewnych oraz miejsc stałej modlitwy
 • prowadzenie przedszkoli katolickich
 • prowadzenie poradnictwa biblijnego i prawnego
 • prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze psychologicznym i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem interwencji kryzysowej
 • prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktycznej w zakresie patologii stylu życia, chorób społecznych i cywilizacyjnych
 • uhonorowanie i współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami, prowadzącymi podobną działalność

Majątek fundacji
§ 3

 1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych pokryty przez Fundatora w całości wkładem pieniężnym.
 2. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację. Na działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego może być przeznaczone nie więcej niż 2 000 zł.
 3. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
 • darowizn, spadków i zapisów
 • datków, dotacji i subwencji
 • dochodów ze zbiórek publicznych, imprez i akcji
 • dochodów z majątku fundacji
 • odsetek i lokat bankowych
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
 1. Całość dochodów fundacji może być przeznaczona wyłącznie na jej działalność statutową.

Organy Fundacji
§ 4

 1. Władzami fundacji są:
 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

Rada Fundacji
§ 5

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, objęcia funkcji członka zarządu lub śmierci członka Rady.
 6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 6

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 5. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 7
Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 6. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników przez Fundację oraz o wynagrodzeniu dla członków Zarządu.
 7. Podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację.
 8. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji.
 9. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 8
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

Zarząd Fundacji
§ 9

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 Członków
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji, odwołania członka Zarządu bądź uprawomocnienia się wyroku za popełnienie przestępstwa. Członek Zarządu jest uprawniony do rezygnacji z funkcji w każdym czasie.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdym czasie przez Radę Fundacji w drodze uchwały.

§ 10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 3. Fundacja może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Fundacji i jej działalnością, o ile w niniejszym Statucie bądź w przepisach prawa nie zostały zastrzeżone na rzecz Rady Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

Zmiana postanowień statutu
§ 11
Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Fundacji.

Postanowienia końcowe
§ 12

 1. Fundacja ulega likwidacji, jeżeli osiągnie cele opisane w niniejszym Statucie bądź, gdy wyczerpie się jej majątek.
 2. Uchwałę o likwidacji i wyznaczeniu likwidatora bądź likwidatorów podejmuje Rada Fundacji. Uchwała określa sposób reprezentacji Fundacji w okresie likwidacji przez likwidatorów.
 3. Majątek, który pozostanie po przeprowadzeniu likwidacji, zostanie przekazany na rzecz innych organizacji o zbliżonych celach.
56870059_385567522031780_4945731639654219776_n

ⓒ Wspólnota Poznanie Jezusa 2019

top